stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 188/26.04.2005
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe care fac parte din Stația de Epurare Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005-6030/31.03.2005 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 - privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș;
Având în vedere Protocolul de predare - primire nr. D82004-460/28.01.2004 încheiat între Regia Autonomă de Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara și Primăria Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 154/21.12.2004 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Apă și Canal AQUATIM Timișoara, a unor bunuri ce asigură alimentarea cu apă și canalizarea orașului, precum și Protocolul nr. SC2005-1658/01.02.2005 încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și Regia Autonomă de Apă și Canal AQUATIM Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată și modificată;
Având în vedere solicitărea Regiei Autonome Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara, înregistrată cu numărul D82005-1268/18.03.2005 de scoatere din funcțiune și trecere din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe care urmează a fi casate;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată ;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara a unor mijloace fixe care fac parte din Stația de Epurare Timișoara și sunt în evidența contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei Municipiului Timișoara și în administrarea Regiei Autonome de Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara, prevăzute în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea și după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 și cuprinse în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Procedura de scoatere din funcțiune, valorificarea și după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 și cuprinse în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către Regia Autonomă de Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara, iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Regiei Autonome de Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA-RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI