stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 321/26.07.2005
privind consumul lunar de carburanti pentru microbuzul Mercedes-Benz Sprinter cu nr.de inmatriculare B-43-LKX


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 12243/06.07.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, turism, sport și culte, Comisiei pentru sănătate, muncă și protecție socială, ecologie și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 226/2005 privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara a 50 autobuze si a 4 microbuze, proprietatea privata a Municipiului Timisoara, pentru asigurarea transportului urban de calatori ;
In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, modificata si completata prin Legea 247/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba consumul lunar de carburanti pentru microbuzul Mercedes-Benz Sprinter cu nr. de inmatriculare B-43-LKX care deserveste Serviciul Dezvoltare si Integrare Europeana, in limita maxima de 200 litri/luna.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu si Serviciul Dezvoltare si Integrare Europeana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Dezvoltare si Integrare Europeana ;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI