stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 279/28.06.2005
respingerea cererii de scutire a impozitului pe constructiile speciale apartinand SN Radiocomunicații S.A. - Direcția Radiocomunicații Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 10479/07.06.2005 , al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Cererea nr. E12005-007810/30.05.2005, formulată de către SN Radiocomunicații S.A. - Direcția Radiocomunicații Timișoara;
In conformitate cu prevederile art. 250 alin. 1 pct. 11 lit "t" și alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
In conformitate cu prevederile pct. 24 alin. 3 si 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind codul fiscal;
In conformitate cu art.38 litera (d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată;
In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,modificată;HOTARASTE

Art.1: Se respinge Cererea de scutire a impozitului pe construcțiile speciale aflate în proprietatea SN Radiocomunicații S.A. - Direcția Radiocomunicații Timișoara, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :
-Prefecturii Județului Timiș ;
-Direcției Economice ;
-Direcției Patrimoniu ;
-Direcției Urbanism ;
-Direcției Edilitare ;
-Serviciului Juridic ;
-Serviciul Audit Public Intern ;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni ;
-Biroului Relatii Publice ;
- Mass-media locale ;
- SN Radiocomunicații S.A. - Direcția Radiocomunicații Timișoara.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI