stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 259/28.06.2005
privind inchirierea terenurilor aflate in folosinta persoanelor juridice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2005-10583/14.06.2005 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avind in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 783/19.05.2004 -privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si pentru amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei,aplicabile in anul fiscal 2005;
Avind in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 14/20.07.2004 privind închirierea terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit. (d) și (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea pe o perioadă de un an a inchirierii terenurilor aflate in folosinta persoanelor juridice, inchiriere aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr.14/20.07.2004 .
Terenurile se vor inchiria intocmindu-se o fisa de calcul, tariful fiind cel stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 783/19.05.2004 indexabil anual cu rata inflatiei.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Directiei Patrimoniu;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI