stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 391/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", str. Dr. Ioan Bontila nr. 7


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-004016/04.10.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata cu Legea nr. 289/2006.
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", str. Dr. Ioan Bontila nr. 7, având ca beneficiar pe S.C. INVEST PRATO S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 7.019 - martie 2007, realizat de S.C. SIREGON GRUP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de S+P+2E+Er la frontul strazii si S+P+3E+Er pentru corpul retras, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii de peste P+3E cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 45%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,5, spații verzi conform reglementarilor in vigoare pentru functiunea propusă.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", str. Dr. Ioan Bontila nr. 7 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în CF nr. 1388 Timișoara, nr. cadastral 6184 în suprafață de 762 mp, si nr. cadastral 6185 în suprafață de 571 mp, fiind proprietatea firmei S.C. INVEST PRATO S.R.L.

Art. 4 :Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", str. Dr. Ioan Bontila nr. 7 și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Direcției Mediu;
-Direcției Dezvoltare ;
-Direcției Comunicare;
-Serviciului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului S.C. INVEST PRATO S.R.L.;
-Proiectantului S.C. SIREGON GRUP S.R.L;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI