stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 337/26.07.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu - "Ansamblu 8 locuințe individuale" - Calea Urseni, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32004-004560/13.07.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) și (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - "Ansamblu 8 locuințe individuale" - Calea Urseni, Timișoara, conform Proiectului nr. 602/2005, întocmit de S.C. ASAR GRUP S.R.L. - Deva, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu - "Ansamblu 8 locuințe individuale" - Calea Urseni, Timișoarase se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în CF nr.131980 - teren intravilan, nr. topo 14236-14237/1,2/1, 14236-14237/1,2/2, 14236-14237/1,2/3/1, 14236-14237/1,2/3/2, 14236-14237/1,2/4/2 în suprafață de 4121mp, CF nr.131521 - teren intravilan, nr. topo 14238; 14240/5 în suprafață de 795mp, fiind proprietatea lui Banu Florentin, acționar majoritar al SC BANUINVEST SRL, beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu - "Ansamblu 8 locuințe individuale" - Calea Urseni, Timișoara;

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism;
La autorizarea construcțiilor de pe terenul studiat prin prezenta documentație se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și procentul minim de spații verzi plantate. Extinderile de rețele necesare construcțiilor de pe terenul studiat se vor realiza pe domeniul public.
Drumurile prevăzute prin prezenta documentație vor deveni domeniu public, conform declarației nr.52/13.07.2005 iar autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul Plan Urbanistic de Detaliu - "Ansamblu 8 locuințe individuale" - Calea Urseni, Timișoara se va face după ce drumurile prevăzute vor trece domeniu public;

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Serviciului Juridic;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- SC ASAR GRUP SRL - Deva;
- SC BANUINVEST SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI