stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 340/28.09.2010
pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 45/24.02.2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-21987/15.09.2010, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 45/24.02.2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997;
In conformitate cu prevederile art.15 lit e) din Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
Având în vedere Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
In conformitate cu prevederile art.I din Legea nr.170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996;
În baza prevederilor art.36 alin. (5) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În baza preevderilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.45/24.02.2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997, care va avea urmatorul continut:
"Terenurile aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997, pot fi concesionate în vederea extinderii constructiilor existente.
In situatia în care imobilul are mai multe apartamente cu parti comune indivize, autorizarea extinderii va fi admisa cu acordul a doua treimi din numarul coproprietarilor, personal sau prin reprezentant legal, conform C.F. colectiv."

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI