stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 346/28.09.2010
privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Sf. Gheorghe nr. 4, pe bază de contract de inchiriere, către Uniunea Națională pentru Progresul României


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 011604/23.08.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Cererea Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei nr. 14/13.05.2010, înregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2010 - 011604/13.05.2010;
Având în vedere Adresa Ministerului Administratiei si Internelor nr. 4839/EM.G. din 03.08.2010, transmisă prin fax si înregistrată la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CP2010 - 000643/05.08.2010;
În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;
Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de 20.07.2010 al Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 351/29.07.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art .45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se atribuie spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Sf. Gheorghe nr. 4, situat la etajul I, compus din 3 încăperi cu suprafața utilă totală de 71,14 mp., înscris în C.F. nr. 92 Timișoara, nr. top. 326/1, ca "SAD 6 cu 5,71% p.c. și 40/711 mp. teren" în proprietatea Statului Român, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, către Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, cu destinatia de sediu al organizatiei judetene si municipale.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Institutiei Arhitect Sef;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Uniunii Naționale pentru Progresul Romaniei;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI