stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 282/28.06.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Cartier rezidențial" strada Ion Românu (Veac Nou), Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. Nr.U22005 - 2326/25.05.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) și (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planului Urbanistic Zonal "Cartier rezidențial", strada Ion Românu (Veac Nou), Timișoara conform proiectului nr.4/2004, întocmit de S.C. Lithos Group S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Cartier rezidențial",strada Ion Românu (Veac Nou), Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitatea de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal "Cartier rezidențial", strada Ion Românu (Veac Nou), Timișoara are suprafața totală de 10.000 mp, fiind înscris în C.F. nr.4673 Timișoara, cu nr. top A 1112/1/1-A 1112/1/10/1, A 1112/1/1-A 1112/1/10/2, proprietatea lui Dumitru Petru.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Cartier rezidențial", strada Ion Românu (Veac Nou), Timișoara, a Regulamentului aferent și a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcțiilor se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.
Drumurile prevăzute prin prezenta documentație vor deveni domeniu public, iar autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul P.U.Z., se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
-Beneficiarului - Dumitru Petru
-S.C. Lithos Group SRL;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI