stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 11/30.01.2018
privind aprobarea actualizării prețurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 104/31.03.2017 aferente activităților de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 1552/23.01.2018 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1552 din data de 23.01.2018 al Direcției Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciul Juridic din data de 23.01.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1552/23.01.2018;
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1552/23.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.104/31.03.2017 privind atribuirea contractului pentru activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității, către SC Drumuri Municipale Timișoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
Având în vedere adresa nr. 187/12.01.2018 a SC Drumuri Municipale Timișoara SA;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a) pct. 11, 13 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea prețurilor aprobate prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 104/31.03.2017 conform Devizului ofertă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Direcției Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- SC Drumuri Muncipale Timișoara SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI