stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 389/25.10.2005
privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unei parcele de 20.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2005 -17365/10.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, modificată și completată ;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(1) și alin.(2) lit. (f), (g) și (h) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a unei parcele de 20.000 mp care se va dezmembra din parcela nr. 10, în suprafață de 54.180 mp, conform Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 332 din 26.07.2005, din terenul înscris în C.F. nr. 4252 Freidorf, în suprafață de 47 ha și 9015 mp, având nr. top 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1/a, în vederea construirii unei unități industriale sau de servicii.
Terenul este proprietatea Municipiului Timișoara și se află în administrarea Consiliului Local.

Art.2: Se aprobă Studiul de Oportunitate, respectiv Caietul de Sarcini pentru concesionarea prin licitație publică deschisă a parcelei de teren în suprafață de 20.000 mp descrisă mai sus, în vederea construirii unei unități industriale sau de servicii în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara, în conformitate cu Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Autorizația de construire se va obține în termen de 12 luni de la data încheierii contractului de concesiune, iar finalizarea lucrărilor autorizate se va realiza în termen de 12 luni de la data obținerii Autorizației de Construire, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor legale.
Nerespectarea condițiilor de mai sus duce la rezilierea contractului de concesiune.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Dezvoltare și Integrare Europeană;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI