stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 64/31.03.1998
privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor Legii nr.61/1991, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0983009/09.03.1998 al Directiei Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert siComisiei pentru administratie locala,juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu art.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri de realizare a locuintelor, republicata;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Terenurile aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in
baza prevederilor Legii nr.61/1991, Legii nr.85/1992 Legii nr.112/1995 si Legii
nr.79/1997, pot fi concesionate in vederea extinderii constructiilor existente.
In situatia in care imobilul are mai multe apartamente cu parti comune
indivize, autorizarea extinderii va fi admisa numai cu acordul coproprietarilor.

Art.2: Terenurile aferente sunt situate la aceeasi adresa postala cu cladirea
de locuit, fiind delimitate prin imprejmuiri sau calcane in conformitate cu
planul parcelar. Art.3: Constructiile ce constituie "extinderi" vor avea numai
destinatia de:locuinta, magazie, bucatarie, vestibul de intrare, garaj
individual, pivnita, terase.

Art.4: Terenul necesar extinderii determinat prin Ceritificat de Urbanism se va
concesiona fara licitatie, pe durata existentei constructiei.

Art.5: Taxa de concesionare se stabileste in baza Metodologiei aprobate prin
Hotararea Consiliului Local nr.218/1997 privind modificarea taxelor de
concesiune percepute asupra terenurilor proprietate de stat destinate
constructiilor pe raza municipiului Timisoara.Art.6:Cuaducerea la indeplinire a
prezentei hotarari se incredinteaza Directia Urbanism si Directia Economica din
cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.7: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE DIMINESCU
Contrasemneaza