stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 35/07.02.2020
privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-2300/31.01.2020, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 714 din data de 29.01.2020 al Direcției Poliției Locale Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.714/29.01.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2020 - 2298/31.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor art. 476, art. 477, alin. (1), art. 478 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 153/2017 - Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 549 din 20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara și a Ordonanței de Urgență nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Ținând cont de art. 407 și art. 409, alin. (1) și alin. (3), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică și se aprobă Statul de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 625/10.12.2019 - privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Poliției Locale Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției Poliției Locale
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI