stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 414/27.11.2007
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unei parcele de teren în suprafață de 540 mp. și concesionarea din aceasta a unei parcele de teren în suprafață de 232 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.D72007 - 23321/16.11.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avind in vedere adresa cu nr. D72007 - 005390 / 09.10.2007 inregistrata de catre Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion;
In conformitate cu prevederile art .10 alin. ( 2) din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , actualizata;
In conformitate cu prevederile art. 15 lit e si art.17 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) , lit c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicata ;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata;


HOTARASTE

Art.1 : Se aproba trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul privat al municipiului Timisoara a imobilului situat in Timisoara ,inscris in cf = 145803 top= 732/1 , teren intravilan in str. Alexandru Golescu nr. 5 in suprafata de 540 mp.

Art.2: Se aprobă concesionarea fără licitație publică, pe o perioadă de 49 de ani, a parcelei de teren în suprafață de 232 mp, din suprafata de teren de 540 mp situata in Timisoara str. Alexandru Golescu nr. 5 inscrisa in CF= 145803 top= 732/1 Timisoara , proprietatea municipiului Timisoara , in favoarea numitilor Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion. , proprietari tabulari ai imobilului din Timisoara str. Alexandru Golescu nr. 3 , imobil inscris in cf = 467 top= 733 Timisoara , in vederea extinderii de catre acestia , a constructiei existente, proprietate personala . Termenul de obtinere a Autorizatiei de Construire nu va depasi 12 luni de la data emiterii prezentei hotariri . Totodata ,se va inscrie acordul de servitute din partea concesionarului , la retelele existente in cazul interventiilor la aceste retele.

Art. 3: Documentatia tehnica de dezmembrare a parcelei cu nr. Top= 732/1 inscrisa in cf = 145803 Timisoara precum si taxele pentru avizare si intabulare la OCPI - Serviciul de Carte Funciara Timisoara vor fi suportate exclusiv de catre Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion.

Art. 4: Taxa de concesiune este de 13,72 LEI(RON ) /mp/an, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre si se va indexa anual cu rata inflației.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI