stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 257/20.12.2016
privind aprobarea afilierii secției sportive "Motociclism" la Federația Română de Motociclism și înscrierea secției în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 29468/05.12.2016, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Sport Club Municipal Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 470/30.10.2016, modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 47/02.02.2016 și 135/18.10.2016;
Având în vedere prevederile art. 7 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sport Club Municipal Timișoara, așa cum a fost el modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.135/18.10.2016;
Având în vedere Adresa din 03.11.2016, transmisă de către dl. Cazacu Cătălin, către Sport Club Municipal Timișoara, prin care a solicitat "înființarea ramurii sportive Motociclism";
În baza art.191 alin. (2) Cod Civil;
În baza prevederilor art. 21, alin. (3), art. 23, art. 24, alin. (1), art. 37 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 9, lit. d), art. 10, lit. d), art. 11, art.12, alin. (3), art. 16, art. 17, lit. d), art. 18, lit. d), art. 26 din Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fiziceși sportului nr. 69/2000;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă afilierea secției sportive "Motociclism" din structura "Sport Club Municipal Timișoara", la Federația Română de Motociclism.

Art. 2: Se aprobă înscrierea , în Certificatul de Identitate Sportivă nr. TM/A1/00002/2016, al Sport Club Municipal Timișoara, la Secțiunea Mențiuni: "Secții pe ramura de sport", secția sportivă "Motociclism".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Clubul Sportiv Sport Club Municipal Timișoara".

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Clublui Sportiv Sport Club Municipal Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI