stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 399/26.10.2010
privind dezlipirea parcelei cu top nr. 1089/2/1/2 înscrisă în C.F. nr. 409452 provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 15815 și darea în administrarea Consiliului Județean Timiș a terenului în suprafață de 584 mp cu top nr. 1089/2/1/2/2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-25446/25.10.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa cu nr. 13472/15.10.2010 a Consiliului Județean Timiș și Adresa nr. RU2010-1009/21.10.2010 a Instituției Arhitectului Șef;
Conform documentației topografice de dezlipire întocmită de S.C. GEOLINK S.R.L Timișoara, a parcelei cu top nr. 1089/2/1/2 - teren în suprafață totală de 1222 mp;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.359/29.09.2009 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Centru Județean Multifuncțional" str. Sfântul Ioan nr.1 Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată;
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) și art. 123 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezlipirea parcelei cu top nr. 1089/2/1/2 înscris în CF nr. 409452 în suprafață totală de 1222 mp conform documentației topografice de dezlipire întocmită de S.C. GEOLINK S.R.L Timișoara în parcele:
- parcela cu top nr. 1089/2/1/2/1 în suprafață de 638 mp - domeniul public al Municipiului Timișoara;
- parcela cu top nr. 1089/2/1/2/2 în suprafață de 584 mp - domeniul public al Municipiului Timișoara;

Art.2: Se aprobă atribuirea în administrare fără plată către Consiliul Județean Timiș a terenului în suprafață de 584 mp cu top nr. 1089/2/1/2/2 în vederea edificării construcției "Centru Județean Multifuncțional" conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.359/29.09.2009.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Consiliului Județean Timiș;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI