stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 377/11.10.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "LOCUINȚE" Bacalbașa, Freidorf Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr U22005-004145/ 12.09.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) și (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "LOCUINȚE" Bacalbașa, Freidorf-Timișoara conform Proiectului nr.8/2005, întocmit de S.C. OTNIEL S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat, în suprafață de 19 700 mp. este înscris în C.F. nr. 3770, Timișoara, nr.cadastral A 1359/5/6, A 1358/4, fiind proprietatea beneficiarilor prezentei documentații: Criste Francisc și Criste Rodica, Maris Adriana Rodica, Petrișor Ioan Eugen și Petrișor Mariana.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism;
Autorizarea oricăror lucrări de construcții in conformitate cu prezenul Plan Urbanistic Zonal se va face după ce drumurile vor fi publice, conform declarației notariale autentificate sub nr. 1589 din 29.06.2005 și după scoaterea terenului din circuitul agricol.

Art. 3: La realizarea construcțiilor se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Art. 4: Planul Urbanistic Zonal "LOCUINȚE" Bacalbașa, Freidorf-Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
-Criste Francisc și Criste Rodica, Maris Adriana Rodica, Petrișor Ioan Eugen și Petrișor Mariana.
-S.C.OTNIEL SRL.
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
RADU ȚOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI