stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 35/02.03.1998
privind concesionarea Parcului Copiilor din Timisoara, catre Societatea Comerciala "HORTICULTURA" S.A. Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Adresa S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timisoara nr.SCO9832/13.01.1998;
Avand in vedere Referatul nr.SC098824/26.01.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert siComisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza Hotararii Consiliului Local nr.201/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome de Horticultura ca societate pe actiuni S.C. "HORTICULTURA" S.A. In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g), (h), (k) si (p) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:Se concesioneaza , spre administrare rentabila, catre Societatea
Comerciala "HORTICULTURA" S.A. Timisoara, Parcul Copiilor din Municipiul
Timisoara. Concesionarea se efectueaza in schimbul unei redevente,
plata careia se stabileste prin contractul de concesiune care va fi incheiat
intre parti, potrivit Proiectului de contract anexat, care se aproba,
constituind parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea laindeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica, Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si
Societatea Comerciala "HORTICULTURA" S.A. Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine; Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Societatii Comerciale "Horticultura" S.A.;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
ION BALASOIU
Contrasemneaza