stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 339/28.09.2010
pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 96/30.03.2010 privind înaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind transmiterea unor imobile situate in Timișoara , din domeniul public al Statului Român si din administrarea Ministerului Apararii Naționale in domeniul public al Municipiului Timișoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-22464/21.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere adresa Ministerului Apărării Naționale - Unitatea Militară 02523 București cu nr. A- 11144/05.08.2010 inregistrata la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDP2010 - 000305/05.08.2010;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate,protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 96/30.03.2010 - privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea unor imobile situate în Timișoara, din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere prevederile art. 9 alin.1 si alin.2 din Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 96/30.03.2010 după cum urmează "Consiliul Local al Municipiului Timișoara se obligă ca printr-o altă hotărâre, la cererea Guvernului, să treacă în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, a unui procent de 33% din numărul de locuințe realizate dar nu mai puțin de 300 de unități locative, împreună cu terenul aferent acestora. Numărul de unități locative, structura pe camere și suprafața exactă a terenului dată de documentația cadastrală, vor fi stabilite pe bază de protocol încheiat între părți."

Art. 2:Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarâri se incredinteaza Direcția Patrimoniu , Instituția Arhitectului Șef si Directia Tehnică din cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Ministerului Apararii Nationale;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI