stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 402/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective si functiuni complementare", strada Miresei nr. 10, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-003427/19.10.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe și Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , republicată și modificată;
Având în vedere Raportul de Avizare 07/PV-17.10.2007 favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) și alin. 5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare", strada Miresei nr. 10, Timișoara., având ca beneficiari pe GRUESCU PETRU si sotia GRUESCU MINERVA FLORICA, întocmit conform Proiectului nr. 5/2007, realizat de S.C. HL-CONS S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de S+P+6E+Er pentru corpul situat in aliniament la strada Miresei si S+P+2E pentru al doilea corp de cladire, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii înalte cu lift (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuințe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), acces auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. T92007-000215/24.05.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 50%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,5, spații verzi minim pentru funcțiunea propusă conform reglementărilor în vigoare.

Art.3:Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective și funcțiuni complementare", strada Miresei nr. 10, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 12970, nr. cad. 23164 in suprafață de 1007 mp - gradina in strada Miresei nr. 10 cu service auto in regim P+Mp si spalatorie auto, fiind proprietatea lui GRUESCU PETRU si sotia GRUESCU MINERVA FLORICA.

Art. 4:Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare", strada Miresei nr. 10, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarilor GRUESCU PETRU si sotia GRUESCU MINERVA FLORICA;
- Proiectantului S.C. HL-CONS S.R.L;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI