stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 247/20.12.2016
privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, Organigramei și Statului de Funcții


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. AS 2016 - 11568/16.11.2016 al Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara aprobat de către Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 30332/13.12.2016 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
În conformitate cu prevederile art.3, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, modificat și completat prin Hotărârea Guvernului nr. 584/ 10.08.2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea Organigramei Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă modificarea Statului de Funcții prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;
- Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI