stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 415/27.11.2007
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului inscris in CF 16469 Timisoara cu nr.top 3549/1 in vederea efectuarii unui schimb imobiliar intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara si dl. Zigler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 23459/23.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avind in vedere solicitarea inregistrata de catre SC ,,RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE"S.A Timisoara cu nr.D82007-004053 / 23.10.2007;
Tinând cont de extrasul din procesul verbal cu nr.SC 2007-25339 al Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 tinuta in data de 08.11.2007 unde la rubrica Diverse la alin 5 Comisia a stabilit ca Directia Patrimoniu sa gaseasca un teren liber si nerevendicat spre a fi dat in schimb cu imobilul pentru care notificatorul Ziegler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc are calitate de persoana indreptatita:
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) si alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului inscris in C.F. 16469 Timisoara cu nr.top 3549/1, in vederea efectuarii unui schimb imobiliar intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara si dl. Zigler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: :Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituției Prefectului- județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Domnului Ziegler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc;
- SC ,,RetimRwe Ecologic Service"S.A Timisoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI