stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 402/26.10.2010
privind aprobarea organizării de către Municipiul Timișoara a seminarului "Regenerare urbană - instrument al dezvoltării urbane integrate în România", la Timișoara, în data de 29 octombrie 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 25503/26.10.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.2 lit. b), alin. 4 lit. a), alin. 6 lit. a) pct. 11 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă organizarea de către Municipiul Timișoara a seminarului "Regenerare urbană - instrument al dezvoltării urbane integrate în România", la Timișoara, în data de 29 octombrie 2010.

Art. 2: (1) Se aprobă alocarea în bugetul local a sumei de 11.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor implicate de organizarea seminarului "Regenerare urbană - instrument al dezvoltării urbane integrate în România", conform estimării din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Justificarea și decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare, Instituția Arhitectului Șef și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI