stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 411/27.11.2007
privind atribuirea directă a unei suprafețe de teren catre CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.25478/14.11.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 8 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic la acesteia, modificată ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.71/2007 privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deșeurilor în municipiul Timișoara;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Având în vedere prevederile art.2, alin.3, lit.(d), (e) din Legeanr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea directă către Consiliul Județean Timiș, în baza unui contract de concesiune, pe o perioadă de 49 ani, cu plata unei redevențe, a parcelei de teren cu nr.top.694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/3 înscrisă în CF nr. 8442 Chișoda, cu suprafața de 27.354 mp, domeniul privat al municipiului Timișoara, pentru realizarea unei stații de transfer a deșeurilor nepericuloase care se vor transporta la depozitul de deșeuri amplasat pe teritoriul comunei Ghizela - Șanovița, în cadrul proiectului sistem integrat de gestiune a deșeurilor. Redevența este de 1,5%/an din cifra de afaceri realizata din activitatea desfășurată la stația de transfer a deșeurilor nepericuloase.

Art.2 :În cazul în care nu se realizează stația de transfer a deșeurilor nepericuloase în termen de 24 de luni, terenul revine în proprietatea Municipiului Timișoara.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Consiliului Județean Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI