stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 25/31.01.2020
Privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara-domeniul privat, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pentru anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-1345 din 21.01.2020, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-1345 din 21.01.2020 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresele Serviciului Juridic-Biroul Contencios nr.SC2019-276 din 09.01.2020;
Având în vedere Adresa Compartimentului Administrare fond Funciar nr.SC2019-276 din 09.01.2020;
Având în vedere Adresa Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest-Biroul Clădiri, Terenuri II Vest nr.SC2019-276 din 07.01.2020;
Având în vedere Anexa nr.1 cu nr.SC2020-1345 din 21.01.2020 cuprinzând terenurile din domeniul privat al Municipiului Timișoara care sunt disponibile, libere de sarcini și sunt situate în intravilan, în vederea aplicării prevederilor Legii nr.15/2003 pentru anul 2020;
Având în vedere Procesul verbal nr.SC2020-1345 din 21.01.2020 încheiat la data de 21.01.2020 cu ocazia întrunirii Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-1345 din 23.01.2020- Anexă la raportul de specialitate nr.SC2020-1345/21.01.2020;
Având în vedere prevederile Legii nr.15/2003 actualizată și republicată, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală, art.2, alin.(4);
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) și art. 139, alin.(1) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara-Domeniul privat, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pentru anul 2020, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generală de Urbanism;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI