stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 126/20.03.2018
privind intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol in format electronic


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 5315/06.03.2018 - privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-5315 din data de 06.03.2018 al Compartimentului Administrare Fond Funciar;
Avand in vedere Avizul Juridic din data de 07.03.2018, Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018 - 5315/06.03.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 28/ 2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare si Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modul de intocmire si tinere la zi a Registrului Agricol al Municipiului Timisoara, numai in format electronic, conform prevederilor art.1 alin. (5), (6) si (7) din Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Administrare Fond Funciar din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Serviciului Juridic;
- Compartimentului Administrare Fond Funciar;
- Mass -media locale.Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI