stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 268/20.12.2016
privind preluarea în baza Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 a terenului din Timisoara, str. Prahova nr. 12, in suprafata de 3001 mp, proprietatea Statului Roman, identificat conform proiect nr. 74-T(anul 2005) intocmit de Pfa. Corlan Dumitru


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-031156/20.12.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere solicitarile S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A. nr. 3997/24.06.2016 si nr. 5703/13.09.2016 privind preluarea imobilului din str. Prahova nr.12 - Timisoara;
Avand in vedere adresa nr. R/6370 din 08.06.2016, a Consiliului Judetean Timis;
Avand in vedere sentinta nr. 276/13.02.2014 a Tribunalului Dambovita, pronuntata in dosarul nr.155/120/2014;
Avand in vedere prevederile art 4 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 - privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat , republicata si modificata;
În conformitate cu prevederile art.36, alin (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aproba preluarea în baza art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991, privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, a terenului din Timisoara, str.Prahova nr.12 in suprafata de 3001 mp, identificat conform proiect nr. 74-T(anul 2005) intocmit de Pfa. Corlan Dumitru.

Art. 2: Se aproba numirea prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara a unei comisii care va prelua terenul din str. Prahova nr. 12 si va incheia protocolul de predare - primire cu S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia care va fi infintata prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara, Directia Urbanism, Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse - Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru, Biroul Cladiri, Directia Economica- Biroul Evidenta Patrimoniu si Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI