stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 376/28.09.2010
privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA în valoare de 50 milioane lei în vederea asigurării plății combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populație


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin.(1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul Municipiului Timișoara, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. SC2010-23057/ 28.09.2010.;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. (același numar ca mai sus) 23057/28.09.2010.;
c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare plății combustibililor de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA pentru producerea energiei termice pentru populație;
Hotărârea Consiliului de administrație al Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA nr.26/26.04.2010
Hotărârea AGA a Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA nr. 4/27.04.2010
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/12.10.2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar - fiscale;
Constatând necesitatea de a asigura resursele finaciare plății combustibililor de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA pentru producerea energiei termice pentru populație;
Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 328/29.07.2010 privind aprobarea contractării de către SC Colterm SA a unui credit în valoare de 50 milioane lei;


HOTARASTE

Art. 1. - Se aprobă avalizarea de către Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA în valoare de 50 milioane lei plus dobânda în vederea asigurării plății combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populație.
Art. 2. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Timișoara următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
b) valoarea biletelor la ordin avalizate, în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a Municipiului Timișoara;
d) durata serviciului datoriei publice locale de 3 ani, cu perioada de grație de 1 an și perioada de rambursare a finanțării rambursabile de 2 ani;
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Timișoara, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale;
- Monitorul Oficial al Municipiului Timișoara
- pe pagina de internet: www.primariatm.ro


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI