stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 94/30.03.2010
privind aprobarea contractelor cadru de inchiriere prin licitatie publica deschisa cu strigare, a obiectivelor "Strand Termal cu constructii" din Timisoara, str. Vasile Parvan nr. 9 si ,,Baza Sportiva si de Agrement din Timisoara, Zona Stadion’’


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-6428/19.03.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.456/15.12.2009 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a obiectivului "Strand termal cu constructii" din Timisoara, str. Vasile Parvan nr. 9;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.457/15.12.2009 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a obiectivului Baza Sportiva si de agrement din Timisoara, zona Stadion;
În baza art.36 alin. (2) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba contractul cadru de inchiriere, avand ca obiect inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a obiectivului "Strand termal cu constructii" din Timisoara, str. Vasile Parvan nr. 9, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2: Se aproba contractul cadru de inchiriere, avand ca obiect inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a obiectivului ,,Baza Sportiva si de agrement din Timisoara, zona Stadion’’, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara .
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu ;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI