stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 383/29.11.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-021500/15.11.2011 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 140/2011 privind aprobarea Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/24.03.2011 și Avizul Favorabil nr. 21/28.07.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, având ca beneficiari pe Dumitriu Ioan Barbu Dumitru si Dumitriu Voichita, întocmit conform Proiectului nr. 315/2010, realizat de S.C. Neo Draft S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de maxim P+2E, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, H maxim cornisa de 12 m, conform Avizului Consiliului Judetean Timis nr. 124/21.10.2011, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2011-001287/12.05.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, spații verzi de minim 20,02 % din suprafața totală a parcelei, conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 7709/06.10.2011.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul studiat în suprafață totală de 9.000 mp, este inscris in: C.F. nr. 424308 - Timisoara (CF vechi nr. 3441), nr. top 647/2/1, teren intravilan in suprafata de 7.850 mp, C.F. nr. 424307 - Timisoara (CF vechi nr. 3511), nr. top 647/2/2, teren intravilan in suprafata de 500 mp, C.F. nr. 424335 - Timisoara (CF vechi nr. 3441), nr. top 649/a/1/3/2, teren intravilan in suprafata de 650mp, proprietari fiind Dumitriu Ioan Barbu Dumitru si Dumitriu Voichita.

Art. 4: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Beneficiarilor: Dumitriu Ioan Barbu Dumitru si Dumitriu Voichita;
- Proiectantului S.C. Neo Draft S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI