stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 329/03.08.2009
privind infiintarea serviciului public de asistenta medicala scolara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009-12645/31.07.2009 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b), alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se infiinteaza începând cu data de 01.08.2009 serviciul public fara personalitate juridica, denumit "Serviciul Public de Asistență Medicală Scolara", în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care să asigure managementul asistenței medicale desfășurată în cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ .
Înființarea serviciului public se va face prin preluarea prin transfer de la Ministerul Sănătății a personalului și bunurilor ce privesc asistența medicală desfășurată în cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ. Preluarea prin transfer se va efectua prin încheierea unui protocol între Direcția de Sănătate Publică Timiș și Primăria Municipiului Timișoara.

Art. 2: Se aproba suplimentarea cu 2 posturi pentru activitatea de asistenta medicala comunitara, a personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timișoara in scopul încheierii contractelor individuale de munca cu mediatorii sanitari.

Art. 3: Primarul Municipiului Timisoara va incheia contracte individuale de munca cu personalul de specialitate : medici, medici dentisti si asistenti medicali , care desfasoara activitatea de asistenta medicala in cabinetele medicale si de medicina dentara din unitatile de invatamant din Timisoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Control și Managemetului Calitatii;
- Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ȘTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI