stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 381/27.10.2009
privind aprobarea Documentației de apartamentare a Blocului de locuințe B1 - S+P+3E+M, scara A și B, situat în Timișoara Str. Miloia nr. 51


Consiliul Local al Municipiului TimisoaraAvând în vedere Referatul nr. SC2009 - 24477/13.10.2009 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Legea nr. 152/1998- privind înfințarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată;
Având în vedere Contractul subsecvent de prestări servicii nr.132/07.09.2009;
Având în vedere Documentația apartamentare nr. 385/2009 a Blocului de locuințe B1 - S+P+3E+M, scara A și B cu 96 de apartamente înscris în C.F. nr. 417309 Timișoara cu nr. cadastral 50987-C1 situat în Timișoara Str. Miloia nr.51, întocmită de S.C. PILOT CAD S.R.L.
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliară, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Documentația de apartamentare nr. 385/2009 a Blocului de locuințe B1 - S+P+3E+M, scara A și B cu 96 de apartamente înscris în C.F. nr. 417309 Timișoara cu nr. cadastral 50987-C1 situat în Timișoara Str. Miloia nr. 51, proprietatea privată a Statului Român, întocmită de S.C. PILOT CAD SRL. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Urbanism - Serviciul Banca de Date Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- O.C.P.I. - Timiș;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI