stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 169/19.12.2000
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuințe str. Câmpului II" Timișoara Consiliul Local al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2000- 1576/16.11.2000 al Direcției Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț , Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit. (g) și (m) din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

:Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuințe str. Câmpului II" Timișoara,
conform documentației Anexă nr. 175/1999, întocmită de S.C. ALPEXAS S.R.L.,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Locuințe str. Câmpului II" Timișoara se integreaza în
prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și are o
valabilitate de 4 ani.

Art.2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a
rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile
prezentului Plan Urbanistic Zonal, cu prevederile Legii nr. 50/1991 și a
Regulamentului Local de Urbanism.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii Județului Timiș; -
Direcției Economice; - Direcției Urbanism; - Direcției Patrimoniu; - Direcției
Tehnice; - Direcției Administrative; - Serviciului Juridic; - Serviciului
Centrul de Informare pentru Cetățeni; - Biroului Corp Control Primar; -
IPROTIM S.A.; - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
EVA FORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI