stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 297/26.07.2005
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2005-12.406/08.07.2005 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere Adresa nr. 120241/24.02.2005 a Ministerului Finantelor Publice.
Având în vedere Adresa nr.9658/22.07.2005 a Consiliului Județean Timiș;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate,protectie sociala, turism , ecologie , sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
In conformitate cu prevederile art.5 alin.4, art.21, lit. (f) și (g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale , aprobată prin Legea nr. 108/2004;
Având în vedere Legea nr.511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005;
În baza prevederilor art.38, lit.(d) si art.50 din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005 conform Anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.229 / 24.05.2005.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitara, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI