stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 98/27.03.2020
privind aprobarea protocolului de cooperare intre Municipiul Timisoara si Universitatea Politehnica Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020-7229/20.03.2020, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate SC2020- 7229/20.03.2020, al Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 20.03.2020 - Anexa la Raportul de spcialitate nr. SC2020- 7229/20.03.2020;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 395/22.09.2015 privind aprobarea candidaturii Municipiului Timisoara si a angajamentului de sustinere financiara in perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timisoara la actiunea Uniunii Europene "Capitala Europeana a Culturii" pentru anul 2021 in Romania;
In temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.e) si d); alin. (7) lit. a) si d); alin.(9), lit.a), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139 ali.(1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba incheierea Protocolului de colaborare intre Municipiul Timisoara si Universitatea Politehnica Timisoara conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa semneze Protocolul prevazut la art.1.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Universitatii Politehnica Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI