stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 418/27.11.2007
privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unei parcele de 40.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 25671/16.11.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, invățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum și a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publică;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. (c) și alin. 5, lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a unei parcele având suprafața de 40.000 mp, din terenul înscris în C.F. nr. 4252 Freidorf, cu suprafață totală de 47 ha și 9015 mp.și cu nr. top. 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1/a, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara.
Dezmembrarea terenului, scoaterea din circuitul agricol și operarea în Cartea Funciară, se vor face ulterior licitației, pe cheltuiala concesionarului.
Terenul este proprietatea Municipiului Timișoara și se află în administrarea Consiliului Local.

Art. 2: Autorizația de construire se va obține în termen de maxim 12 luni de la data încheierii contractului de concesiune, iar finalizarea lucrărilor autorizate se va realiza în termen de 12 luni de la data obținerii Autorizației de Construire, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor legale. Nerespectarea condițiilor de mai sus duce la rezilierea contractului de concesiune.

Art. 3: Se aprobă Studiul de Oportunitate (Anexa 1) și Caietul de Sarcini (Anexa 2) pentru concesionarea prin licitație publică deschisă a unei parcele de teren în suprafață de 40.000 mp, descrisă mai sus, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara.

Art. 4: Se aprobă instrucțiunile pentru ofertanți pentru concesionarea unei parcele de teren în suprafață de 40.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf (Anexa 3) și contractul de concesiune (Anexa 4).

Art. 5: Anexele 1, 2, 3, și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Direcția Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
. Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI