stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 374/30.10.2007
privind obținerea de fonduri nerambursabile, pentru 3 parcuri (Parcul Botanic, Parcul Rozelor și Parc Zona Bucovina) din Municipiul Timișoara, prin "Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 22144 / 05.10.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome, societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1166/17 iulie 2007 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a "Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera c) și d), alin. (6) litera a) punctele 9 și 10 din Legea nr.215/2001- privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timișoara la "Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități" pentru următoarele obiective cu proiectele:
a) Reamenajarea Parcului Botanic Timișoara
- studiul de fezabilitate cu numărul PS 03 - 2006 întocmit de SC PARC-SILVA SRL, aprobat prin HCL nr. 181/29.05.2007;
- parc cu suprafața de 96501 mp înscris în CF nr. 13510 cu numărul top 1025/1 Timișoara - proprietar Primăria Municipiului Timișoara;
b) Reamenajarea Parcului Rozelor Timișoara
- studiul de fezabilitate cu numărul PS 01-2006 întocmit de SC PARC-SILVA SRL, aprobat prin HCL nr. 180/29.05.2007;
- parc cu suprafața de 21438 mp înscris în CF cu nr. 1776 cu numărul top 675/1 Timișoara - proprietar Primăria Municipiului Timișoara;
c) Amenajarea Parcului Zona Bucovina Timișoara
- studiul de fezabilitate cu numărul DP-250-99 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL, aprobat prin HCL nr. 73/27.03.2001;
- parc cu suprafața de 8774 mp înscris în CF cu nr. 43283 cu numărul top 28276 Timișoara - proprietar Primăria Municipiului Timișoara.

Art.2: Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului și la semnarea contractului este Primarul Municipiului Timișoara, iar responsabilul de proiect și persoana ce face legătura dintre primărie și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile este directorul Direcției de Mediu, sau altă persoană din cadrul Direcției de Mediu împuternicită prin dispoziția primarului din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, după caz.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu - Serviciul Spații Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Urbanism;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI