stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 435/27.11.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Ansamblu locuinte sociale " str. I.I. de la Brad - Amplasamentul actual al Bazei RATT - Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-25809/19.11.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Ansamblu locuinte sociale" str.I.I.De La Brad - amplasamentul actual al Bazei RATT, Timisoara, conform proiectului nr.15/2007, intocmit de SC"ZAM GRUP"SRL si pus la dispozitia Primariei Timisoara cu titlu gratuit, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI