stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 286/28.06.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "SIEMENS VDO Greenfield", Calea Buziașului Nord, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22005-002516/ 09.06.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) și (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "SIEMENS VDO Greenfield", Calea Buziașului Nord, Timișoara, conform Proiectului nr.1004.05.1, întocmit de proiectant general S.C. SUBCONTROL S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 110631, cu nr. cadastral Cc1549/4/3, suprafața de 52 286 mp, proprietar Hencz Irina și C.F. nr.113225, nr. cadastral Cc1549/4/2 cu suprafața de 23 000 mp, proprietar Dobrici N. Ecaterina.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.
Se vor respecta toate condițiile impuse de avizatori.
Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor se va face după ce drumurile vor fi domeniul public.

Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu "SIEMENS VDO Greenfield", Calea Buziașului Nord, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Ediliare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
-Hencz Irina și Dobrici N. Ecaterina;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI