stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 65/31.03.1998
privind scoaterea la licitatie a unor amplasamente in vederea montarii de panouri publicitare in Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0981458/05.02.1998 al Directiei Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert siComisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.10 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii,a unor
amplasamente pentru montarea de panouri publicitare in municipiul Timisoara,
conform Anexelor nr. 1 si 2 , care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Licitatia se va desfasura in conformitate cu Caietul de sarcini si cu
Regulamentul de licitatie care vor fi supuse aprobarii Consiliului Local.

Art.3:Cuaducerea laindeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
de Urbanism si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE DIMINESCU
Contrasemneaza