stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 390/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective cu alte functiuni la parter in regim de inaltime D+P+4E+Mp" str. Orșova, F.N., Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92007-002413/12.09.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților , Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Conform prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c și alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, repulicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective cu alte functiuni la parter in regim de inaltime D+P+4E+Mp" str. Orșova, F.N., Timișoara, având ca beneficiar pe Goman Elena Ana, întocmit conform Proiectului nr. 57/2006, realizat de S.C. Cub - Art S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de D+P+4E+Mp , sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007-000302/01.02.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 75%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,50, spații verzi de 1% din suprafața totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective cu alte functiuni la parter in regim de inaltime D+P+4E+Mp" str. Orșova, F.N., Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat, in suprafata totala de 410 mp, este înscris în C.F. nr. 143669 Timișoara, având nr. cadastral 29653/2/2/1/1/1/2, fiind proprietatea lui Goman Elena Ana.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective cu alte functiuni la parter in regim de inaltime D+P+4E+Mp" str. Orșova, F.N., Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului Goman Elena Ana ;
- Proiectantului S.C. Cub - Art S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI