stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 410/25.10.2005
Privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în calitate de coorganizator al manifestării "Ochi, minți, uși deschise", organizată de Asociația Pro Democrația


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 021030/ 10.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/ 2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/ 2004;
Având în vedere art. 38, lit (d) și (p) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, modificată;
În conformitate cu art.46 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în calitate de coorganizator al manifestării "Ochi, minți, uși deschise", organizată de Asociația Pro Democrația ce se va desfășura în perioada noiembrie- decembrie 2005.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei (500 RON) de la bugetul local, din cap.59.02. "Cultură, religie și acțiuni sportive" (59.02.50 "Alte acțiuni culturale"), pentru manifestarea prevăzută la art.1.
Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Biroul Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Asociației Pro Democratia;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI