stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 376/11.10.2005
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat și a costurilor de implementare, operaționalizare și întreținere aferente investiției "Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Theresia"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005-16975/03.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Hotarirea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12 / 25.01.2005 privind aprobarea promovarii proiectului ,, Reabilitarea si revitalizarea fortificatiei Cetatii Timisoara Bastionul Theresia".
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(1) și alin (2) lit. (c), (d), (f), (m), (x) și (y) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă necesitatea și oportunitatea realizării investiției "Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Theresia" in cadrul Programului PHARE 2004 -2006 Coeziune Economica si Sociala - Proiecte mari de infrastructura regionala, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă acoperirea de către Consiliul Local Timisoara a următoarelor costuri:
- costuri eligibile în sumă de 171.422 Euro fara TVA respectiv costuri neeligibile în sumă de 228.506 Euro cu TVA ;
- costuri suplimentare ce pot interveni pe parcursul implementarii proiectului ;
- costuri de operare și întreținere aferente investitiei.
(2) costurile prevăzute la aliniatul (1) reprezintă cota corespunzătoare de proprietate ( 32 % din cofinantarea locala ) a municipiului Timisoara din cladirea Bastionului , conform proiectului anexat.

Art.3: Se aproba ca dupa finalizarea proiectului , exploatarea obiectivului in ceea ce priveste cota parte de proprietate a municipiului Timisoara , sa se faca de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art.4: Eventualele diferente vor fi regularizate la finalizarea proiectului pe baza extraselor de carte funciara.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Dezvoltare și Integrare Europeană, Directia Urbanism și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciul Dezvoltare și Integrare Europeană
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass - media locala.Presedinte de sedinta
RADU ȚOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI