stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 231/20.12.2016
privind dezlipire imobil cu nr. top. 403227, inscris in CF nr. 403227, situat in str. Ion Ionescu de la Brad, nr.1/E, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-006675 din 21.11.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba operatiunea de dezlipire imobil cu nr. top. 403227 (nr. topografic: 50619), inscris in CF nr.403227 Timisoara (Nr. CF vechi: 201576) in suprafata de 18966mp., unde vor rezulta 6 parcele : LOT 1 (444149) - teren intravilan in suprafata de 2446 mp., LOT 2 (444150) - teren intravilan in suprafata de 2618 mp., LOT 3 (444151) - teren intravilan in suprafata de 4768 mp., LOT 4 (444153) - teren intravilan in suprafata de 2743 mp., LOT 5 (444152) - teren intravilan in suprafata de 3715 mp. si LOT 6 (444154) - teren intravilan - drum in suprafata de 2676 mp., conform Proiectului nr. 2522/2016 întocmit de S.C. Black Light S.R.L.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI