stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 323/26.07.2005
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2005 - 12387/08.07.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Raportul de Avizare nr SC2005-12708/14.07.2005 emis de către Comitetul de coordonare și supervizare a elaborării studiului de fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timișoara" - constituit prin Dispoziția nr. Dispoziția nr. 1748 din 04.05.2004 modificată de Dispoziția nr. 1760 din 05.07. 2005 a Primarului Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, turism, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 76 din 14.10.2004 privind aprobarea documentelor necesare pentru inițierea proiectului de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timișoara";
Având în vedere dispozițiile art.6 alin (3^1) al Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat;
În conformitate cu dispozițiile pct. 3 ale Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat;
În conformitate cu prevederile art.38 lit. (c) , (d), (m) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul dispozițiilor art.46 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectului de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timișoara", în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Dezvoltare și Integrare Europeană și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Serviciului Dezvoltare și Integrare Europeană;
- Biroului Relații Publice;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI