stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 350/28.09.2010
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a celor două magazii-parter, din spațiul comercial, situat în imobilul din Piața Badea Cârțan nr.3, la prețul de 100.000 lei.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-21880 din 14.09.2010, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa nr.DP2010-5638 din 15.06.2010, înregistrată la Direcția Patrimoniu de către S.C. Euronoemia S.R.L.-Timișoara, reprezentantă de Cădere Mihai, prin care ne solicită ca Primăria municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a celor două magazii-parter, din spațiul comercial, situat în imobilul din Piața Badea Cârțan nr.3, înscris în C.F. nr.403806-C1-U6 (conversie a C.F. nr.142233-Timișoara), nr. topo. 5625/XIII-XIV-XVII;
Având în vedere Adresa nr.996/08.06.2010, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a Județului Timiș, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra spațiului comercial, situat în imobilul din Piața Badea Cârțan nr.3, imobil inclus în Zona de Protecție a Ansamblului urban "Str. Badea Cârțan", cod TM-II-a-B-06108, poz.83, în Lista Monumentelor Istorice-2004;
Având în vedere Adresa nr.SC2010-6528 din 19.07.2010, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra spațiului comercial, situat în imobilul din Piața Badea Cârțan nr. 3;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea celor două magazii-parter, din spațiul comercial, situat în imobilul din Piața Badea Cârțan nr.3, înscris în C.F. nr. 403806-C1-U6 (conversie a C.F. nr.142233-Timișoara), nr. topo. 5625/XIII-XIV-XVII, la prețul de 100.000 lei, proprietar S.C. Euronoemia S.R.L, imobilul fiind inclus în Zona de Protecție a Ansamblului urban "Str. Badea Cârțan", cod TM-II-a-B-06108, poz.83, în Lista Monumentelor Istorice-2004.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, prin Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Fiscale;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- S.C. Euronoemia S.R.L.-Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI