stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 365/30.10.2007
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenurilor concesionate si pe care au fost construite casele de catre societatea BRAYTIM S.R.L


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-23488/23.10.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr.82/27.05.1997 - privind concesionarea suprafeței de 8398 mp. teren, aferent unui număr de 29 case de locuit construite de s.c. "BRAYTIM" S.A. în Zona Mureș Muzicescu
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 165/30.06.1998 - privind concesionarea unei suprafețe de teren în favoarea S.C. "BRAYTIM" S.R.L. - Timișoara, pentru construcția de locuințe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 321 /16.12.2003 privind concesionarea și închirierea fără licitație publică a suprafeței de 2908,5 mp. respectiv a 702 mp., teren aferent unui număr de 10 case de locuit construite de S.C. BRAYTIM S.R.L. în Zona Mureș-Muzicescu;
Având în vedere cererile cu nr D72007-001488/15.03.2007, SC2007-010882/10.05.2007 prin care Asociatia de Proprietari din Calea Martirilor nr.51, solicita emiterea unei Hotarâri de Consiliul Local prin care terenurile concesionate sau inchiriate sa fie vândute proprietarilor de locuinte construite si vândute de SC Braytim ;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c și alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenurilor concesionate si inchiriate de proprietarii constructiilor realizate de Societatea Braytim S.R.L nominalizate în ANEXA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu si Directia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituției Prefectului județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI