stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 382/25.10.2005
privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005- 17658/13.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU, privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 - privind protecția civilă;
În conformitate cu prevederile Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 718/2005 - pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.( i) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se înființează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, ca serviciu public fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin reorganizarea Inspectoratului de Protecția Civilă din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art.2: Se aprobă Organigrama și Statul de funcții al Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Pe data înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, personalul din cadrul Inspectoratului de Protecția Civilă se transferă la acesta.

Art.4: Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.11.2005.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Biroului Resurse Umane;
- Biroului Relații Publice;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI