stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 265/21.05.2019
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara, str C. Brediceanu, nr. 4, jud. Timis, înscris în C.F. nr.410686-C1-U18 , nr.top 240/XX, la prețul de 40.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019 - 10993/06.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU ;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 10993/06.05.2019 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 07.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 10993/06.05.2019 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara ;
Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr SC2019- 10661 /25.04.2019 de la petentii MENACHEM ZOMER, RIVKA GRANOT, prin imputernicit av Vintila Eugen , petenti în calitate de coproprietari ai Ap. SPATIU COM 4, str Brediceanu, nr 4, Timisoara, jud Timis, inscris in CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare la pretul de 40.000 euro , pentru suprafata utila de aprox. 86,46 mp;
Avand in vedere adresa nr. 448 /14.02.2019 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul de mai sus , este inclus în Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, cod TM-II-s-A-06095, poziția 60, din Lista monumentelor Istorice-2015.
Având în vedere adresele emise de către Direcția de Urbanism , Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest- Compartiment Spații cu altă Destinație II Vest , Biroul Sport - Cultură, Serviciul Școli -Spitale, prin care ni se comunică faptul că ap. SPATIU COM 4 aferent imobilului menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara ;
În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare ;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2) lit. b) și c), art.123 alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara, str C. Brediceanu, nr. 4, jud Timis, înscris în C.F. nr.410686-C1-U18 , nr.top 240/XX, la prețul de 40.000 euro.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Monumente si Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara .

Art.3 : Prezenta hotarare se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunica :
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest ;
- Serviciului Scoli- Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Direcției Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- coproprietarilor MENACHEM ZOMER, RIVKA GRANOT, prin imputernicit av. Vintila Eugen;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI