stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 289/28.06.2005
privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara, pentru luna iulie 2005 unui numar de 3676 persoane cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul cu nr SC2005-11115/20.06.2005 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 18, alin.1 lit.(j) si art. 19, alin.1 lit.(g), din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;
Având în vedere Legea nr.343/2004 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.102/1999;
In conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4 alin.(1) si (2), art.6 si art.7 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata sau cu metroul si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai acestora, aprobate prin Ordinul nr.290/609/2003;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.232/24.05.2005 - privind majorarea tarifelor la transportul urban de calatori și acordării subvenției de 30% din cheltuielile de transport către Regia Autonomă de Transport;
Avand in vedere prevederile Conventiei nr.SC2003-13.836/04.08.2003 prelungita prin actul aditional nr.1 inregistrat sub nr.SC2004-14234/05.08.2004 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin reprezentantii sai legali si Regia Autonoma de Transport Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 38, lit. (d), (i) si (s) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, modificată;
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, modificată;


HOTARASTE

Art 1: Se aproba acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara pentru luna iulie 2005 unui numar
de 3676 persoane cu handicap accentuat, grav si asistentilor personali ai acestora conform Listelor Anexa care fac parte integranta din prezenta hotarare. Gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport in comun pentru persoanele mentionate la alin.1 se acorda pe baza anchetelor sociale realizate de catre asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistenta Speciala.
Art 2 : Plata abonamentelor de transport urban pe luna iulie 2005 eliberate la persoanele menționate la art.1 se suporta din bugetul local, de la cap.60.02.47 Asistență Socială - Subcapitolul - Drepturile asistentilor personali pentru copiii si adultii cu handicap (Serviciul Public pentru Asistenta Speciala) art.20. alin.21.02 - Transport asistati, bolnavi, invalizi si insotitori si este in valoare estimativa de 1.102.800.000 lei (110.280 RON).

Art.3: Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate pe luna iulie 2005 pentru persoanele cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai
acestora se face pe baza dispozitiei primarului, a centralizatorului si a unui exemplar al listelor nominale intocmite de Serviciul Public pentru Asistenta
Speciala, pe fiecare centru de eliberare.
Art.4: Persoanelor cu handicap accentuat, grav si asistentilor personali ai acestora carora le expira certificatul de incadrare in grad de handicap in cadrul lunii iulie 2005 si care fac dovada obtinerii unui nou certificat, li se elibereaza abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 300.000 lei (30 LEI NOI).
Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Public pentru Asistenta Speciala din subordinea Consiliului Local Timisoara.

Art.6: Prezenta hotarare se comunica:
- Prefecturii judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic ;
- Directiei Economice ;
- Directiei Edilitare ;
- Directiei Urbanism ;
- Directiei Patrimoniu ;
- Serviciul Audit Public Intern ;
- Biroului Relatii Publice ;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni ;
- Serviciului Public pentru Asistenta Speciala ;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara ;
- Mass-Media locala.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI